<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mmlRd:RegisteredDiagnosisModule
  xmlns:mmlRd="http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/RegisteredDiagnosis/1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/RegisteredDiagnosis/1.0/registereddiagnosis.xsd">
  <mmlRd:diagnosis mmlRd:code="E790-.003" mmlRd:system="ICD-10">高尿酸血症</mmlRd:diagnosis>
  <mmlRd:startDate>2002-01-25</mmlRd:startDate>
  <mmlRd:firstEncounterDate>2002-01-25</mmlRd:firstEncounterDate>
</mmlRd:RegisteredDiagnosisModule>