<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mmlPi:PatientModule
 xmlns:mmlPi= "http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/PatientInfo/1.0"
 xmlns:mmlCm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Common/1.0"
 xmlns:mmlNm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Name/1.0"
 xmlns:mmlAd="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Address/1.0"
 xmlns:mmlPh="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Phone/1.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/PatientInfo/1.0/patientinfo.xsd">

 <mmlPi:uniqueInfo>
  <mmlPi:masterId>
   <mmlCm:Id mmlCm:type = "facility" mmlCm:checkDigitSchema = "M10"
    mmlCm:checkDigit = "5" mmlCm:tableId = "MML0024">12345</mmlCm:Id>
  </mmlPi:masterId>
  <mmlPi:otherId mmlPi:type="otherPatientId">
   <mmlCm:Id mmlCm:type = "facility" mmlCm:checkDigitSchema = "M10" mmlCm:checkDigit = "5"
    mmlCm:tableId = "JPN452015100001">678910</mmlCm:Id>
  </mmlPi:otherId>
 </mmlPi:uniqueInfo>
 <mmlPi:personName>
  <mmlNm:Name mmlNm:repCode = "A" mmlNm:tableId = "MML0025">
   <mmlNm:family>Araki</mmlNm:family>
   <mmlNm:given>Kenji</mmlNm:given>
   <mmlNm:degree>M.D.</mmlNm:degree>
  </mmlNm:Name>   
 </mmlPi:personName>
 <mmlPi:birthday>1958-10-21</mmlPi:birthday>
 <mmlPi:sex>male</mmlPi:sex>
 <mmlPi:nationality mmlPi:subtype = "USA">JPN</mmlPi:nationality>
 <mmlPi:marital>married</mmlPi:marital>
 <mmlPi:addresses>
  <mmlAd:Address mmlAd:repCode = "A" mmlAd:addressClass = "business" mmlAd:tableId = "MML0025">
   <mmlAd:prefecture>Miyazaki</mmlAd:prefecture>
   <mmlAd:city>Miyazaki</mmlAd:city>
   <mmlAd:town>Kiyotake</mmlAd:town>
   <mmlAd:homeNumber>5200 Kihara</mmlAd:homeNumber>
   <mmlAd:zip>889-1692</mmlAd:zip>
   <mmlAd:countryCode>JPN</mmlAd:countryCode>
  </mmlAd:Address>
 </mmlPi:addresses>
 <mmlPi:emailAddresses>
  <mmlCm:email>aaaaa@bbb.com</mmlCm:email>
 </mmlPi:emailAddresses>
 <mmlPi:phones>
  <mmlPh:Phone mmlPh:telEquipType = "PH">
   <mmlPh:area>0985</mmlPh:area>
   <mmlPh:city>85</mmlPh:city>
   <mmlPh:number>1500</mmlPh:number>
   <mmlPh:extension>2067</mmlPh:extension>
   <mmlPh:country>81</mmlPh:country>
   <mmlPh:memo>daytime</mmlPh:memo>
  </mmlPh:Phone>
 </mmlPi:phones>
 <mmlPi:accountNumber>35</mmlPi:accountNumber>
 <mmlPi:death mmlPi:date="1999-09-01">true</mmlPi:death>
</mmlPi:PatientModule>