<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mmlFs:FlowSheetModule
  xmlns:mmlFs="http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/FlowSheet/1.0"
  xmlns:mmlNm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Name/1.0"
  xmlns:mmlCm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Common/1.0"
  xmlns:mmlVs="http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/VitalSign/1.0"
  xmlns:mmlPi="http://www.medxml.net/MML/v4/ContentModule/PatientInfo/1.0">
 <mmlFs:context>
  <mmlFs:facility mmlFs:facilityCode="JPN432101234567" mmlFs:facilityCodeId="JMARI">
   EHR医科大学
  </mmlFs:facility>
  <mmlFs:department mmlFs:depCode="1" mmlFs:depCodeId="MML0028">
   第5内科
  </mmlFs:department>
  <mmlFs:ward mmlFs:wardCode="4" mmlFs:wardCodeId="MML0028">
   介護病棟
  </mmlFs:ward>
  <mmlFs:observer mmlFs:obsCode="007" mmlFs:obsCodeId="local">
   看護師A
  </mmlFs:observer>
 </mmlFs:context>
 <mmlVs:VitalSignModule>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Systolic blood pressure</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>120</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>mmHg</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Diastolic blood pressure</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>80</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>mmHg</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Pulse rate</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>60</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>/min</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Body temperature</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>36</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>centigrade</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:observedTime>2016-12-01T08:32:47</mmlVs:observedTime>
 </mmlVs:VitalSignModule>
 <mmlVs:VitalSignModule>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Systolic blood pressure</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>132</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>mmHg</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Diastolic blood pressure</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>72</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>mmHg</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Pulse rate</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>64</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>/min</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>Body temperature</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>36.2</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>centigrade</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:item>
   <mmlVs:itemName>SpO2</mmlVs:itemName>
   <mmlVs:numValue>97</mmlVs:numValue>
   <mmlVs:unit>%</mmlVs:unit>
  </mmlVs:item>
  <mmlVs:observedTime>2016-12-01T19:21:39</mmlVs:observedTime>
 </mmlVs:VitalSignModule>
 <mmlFs:intake>
  <mmlFs:intakeType>朝食(主)</mmlFs:intakeType>
  <mmlFs:intakeVolume>10</mmlFs:intakeVolume>
  <mmlFs:intakeUnit>/10</mmlFs:intakeUnit>
 </mmlFs:intake>
 <mmlFs:intake>
  <mmlFs:intakeType>朝食(副)</mmlFs:intakeType>
  <mmlFs:intakeVolume>8</mmlFs:intakeVolume>
  <mmlFs:intakeUnit>/10</mmlFs:intakeUnit>
 </mmlFs:intake>
 <mmlFs:intake>
  <mmlFs:intakeType>経管栄養剤</mmlFs:intakeType>
  <mmlFs:intakeVolume>200</mmlFs:intakeVolume>
  <mmlFs:intakeUnit>ml</mmlFs:intakeUnit>
  <mmlFs:intakePathway>胃瘻</mmlFs:intakePathway>
  <mmlFs:intakeStartTime>2016-12-01T15:30:11</mmlFs:intakeStartTime>
  <mmlFs:intakeEndTime>2016-12-01T16:04:13</mmlFs:intakeEndTime>
 </mmlFs:intake>
 <mmlFs:bodilyOutput>
  <mmlFs:boType>urine</mmlFs:boType>
  <mmlFs:boVolume>1736</mmlFs:boVolume>
  <mmlFs:boUnit>ml</mmlFs:boUnit>
  <mmlFs:boFrequency>
   <mmlFs:bofTimes>5</mmlFs:bofTimes>
   <mmlFs:bofPeriodStartTime>2016-12-01T09:00:00</mmlFs:bofPeriodStartTime>
   <mmlFs:bofPeriodEndTime>2016-12-01T21:00:00</mmlFs:bofPeriodEndTime>
  </mmlFs:boFrequency>
 </mmlFs:bodilyOutput>
 <mmlFs:bodilyOutput>
  <mmlFs:boType>feces</mmlFs:boType>
  <mmlFs:boVolume>345</mmlFs:boVolume>
  <mmlFs:boUnit>g</mmlFs:boUnit>
  <mmlFs:boFrequency>
   <mmlFs:bofTimes>1</mmlFs:bofTimes>
   <mmlFs:bofPeriodStartTime>2016-12-01T09:00:00</mmlFs:bofPeriodStartTime>
   <mmlFs:bofPeriodEndTime>2016-12-02T09:00:00</mmlFs:bofPeriodEndTime>
  </mmlFs:boFrequency>
  <mmlFs:boMemo>褐色調</mmlFs:boMemo>
 </mmlFs:bodilyOutput>
 <mmlFs:bodilyOutput>
  <mmlFs:boType>bile</mmlFs:boType>
  <mmlFs:boVolume>80</mmlFs:boVolume>
  <mmlFs:boUnit>ml</mmlFs:boUnit>
  <mmlFs:boPathway>ドレーン</mmlFs:boPathway>
  <mmlFs:boStartTime>2016-12-01T10:30:00</mmlFs:boStartTime>
  <mmlFs:boEndTime>2016-12-01T12:12:00</mmlFs:boEndTime>  
 </mmlFs:bodilyOutput>
</mmlFs:FlowSheetModule>