<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mmlCi:CreatorInfo
 xmlns:mmlCi="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/CreatorInfo/1.0"
 xmlns:mmlPsi="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/PersonalizedInfo/1.0"
 xmlns:mmlCm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Common/1.0"
 xmlns:mmlNm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Name/1.0"
 xmlns:mmlFc="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Facility/1.0"
 xmlns:mmlDp="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Department/1.0"
 xmlns:mmlAd="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Address/1.0"
 xmlns:mmlPh="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Phone/1.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/CreatorInfo/1.0/creatorinfo.xsd">
 <mmlPsi:PersonalizedInfo>
  <mmlCm:Id mmlCm:type = "facility" mmlCm:checkDigitSchema = "M10"
   mmlCm:checkDigit = "5" mmlCm:tableId = "MML0024">12345</mmlCm:Id>
  <mmlPsi:personName>
   <mmlNm:Name mmlNm:repCode = "A" mmlNm:tableId = "MML0025">
    <mmlNm:family>Araki</mmlNm:family>
    <mmlNm:given>Kenji</mmlNm:given>
    <mmlNm:degree>M.D.</mmlNm:degree>
   </mmlNm:Name>
  </mmlPsi:personName>
  <mmlFc:Facility>
   <mmlFc:name mmlFc:repCode = "A" mmlFc:tableId = "MML0025">
    New Millenium Medical College Hospital
   </mmlFc:name>
   <mmlCm:Id mmlCm:type = "insurance"
    mmlCm:tableId = "MML0027">12345</mmlCm:Id>
  </mmlFc:Facility>
  <mmlDp:Department>
   <mmlDp:name mmlDp:repCode = "A" mmlDp:tableId = "MML0025">
    Cardiovascular Surgery
   </mmlDp:name>
   <mmlCm:Id mmlCm:type = "medical" mmlCm:tableId = "MML0029">16</mmlCm:Id>
  </mmlDp:Department>
  <mmlPsi:addresses>
   <mmlAd:Address mmlAd:repCode = "A" mmlAd:addressClass = "business"
    mmlAd:tableId = "MML0025">
    <mmlAd:full>
     5200 Kihara, Kiyotake-cho, Miyazaki-gun, Miyazaki-prefecture
    </mmlAd:full>
    <mmlAd:zip>889-1692</mmlAd:zip>
    <mmlAd:countryCode>JPN</mmlAd:countryCode>
   </mmlAd:Address>
  </mmlPsi:addresses>
  <mmlPsi:emailAddresses>
   <mmlCm:email>araki@post.medxml.net</mmlCm:email>
  </mmlPsi:emailAddresses>
  <mmlPsi:phones>
   <mmlPh:Phone mmlPh:telEquipType = "PH">
    <mmlPh:area>0985</mmlPh:area>
    <mmlPh:city>85</mmlPh:city>
    <mmlPh:number>1500</mmlPh:number>
    <mmlPh:extension>2067</mmlPh:extension>
    <mmlPh:country>81</mmlPh:country>
    <mmlPh:memo>daytime</mmlPh:memo>
   </mmlPh:Phone>
  </mmlPsi:phones>
 </mmlPsi:PersonalizedInfo>
 <mmlCi:creatorLicense mmlCi:tableId = "MML0026">doctor</mmlCi:creatorLicense>
</mmlCi:CreatorInfo>