<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<mmlPh:Phone xmlns:mmlPh="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Phone/1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Phone/1.0/phone.xsd"
  mmlPh:telEquipType = "PH">
  <mmlPh:full>0985-85-1500(2067)</mmlPh:full >
</mmlPh:Phone>