<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<mmlPh:Phone xmlns:mmlPh="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Phone/1.0" mmlPh:telEquipType = "PH"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Phone/1.0/phone.xsd">
  <mmlPh:area>0985</mmlPh:area>
  <mmlPh:city>85</mmlPh:city>
  <mmlPh:number>1500</mmlPh:number>
  <mmlPh:extension>2067</mmlPh:extension>
  <mmlPh:country>81</mmlPh:country>
  <mmlPh:memo>daytime</mmlPh:memo>
</mmlPh:Phone>