<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<mmlNm:Name
  xmlns:mmlNm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Name/1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Name/1.0/name.xsd"
  mmlNm:repCode = "A" mmlNm:tableId="MML0025">
  <mmlNm:fullname>Araki Kenji</mmlNm:fullname>
  <mmlNm:degree>M.D.</mmlNm:degree>
</mmlNm:Name>