<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<mmlFc:Facility
  xmlns:mmlCm="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Common/1.0"
  xmlns:mmlFc ="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Facility/1.0">
  <mmlFc:name mmlFc:repCode="I" mmlFc:tableId="MML0025">Miyazaki University Hospital</mmlFc:name>
  <mmlCm:Id mmlCm:type = "facility" mmlCm:checkDigitSchema = "M10" mmlCm:checkDigit = "5"
    mmlCm:tableId = "JPN452015100001">12345</mmlCm:Id>
</mmlFc:Facility>