<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mmlAd:Address
 xmlns="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Address/1.0"
 xmlns:mmlAd="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Address/1.0"
 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://www.medxml.net/MML/v4/SharedComponent/Address/1.0/address.xsd"
 mmlAd:repCode="A"
 mmlAd:addressClass="business"
 mmlAd:tableId="MML0025">
  <mmlAd:prefecture>Miyazaki</mmlAd:prefecture>
  <mmlAd:city>Miyazaki</mmlAd:city>
  <mmlAd:town>Kiyotake</mmlAd:town>
  <mmlAd:homeNumber>5200 Kihara</mmlAd:homeNumber>
  <mmlAd:zip>889-1692</mmlAd:zip>
  <mmlAd:countryCode>JPN</mmlAd:countryCode>
</mmlAd:Address>